Bestyrelse, ledelse og vedtægter

Dansk Europamissions bestyrelsen består af:

Anders Graversen, formand

Hans-Henrik Johansen, næstformand

Henry Kristensen

Michael Honoré

Karin Næsby

Ledelse

Samuel Nymann Eriksen, generalsekretær

Vedtægter for Dansk Europamission

1. Navn og hjemsted

1.1 Fondens navn er Den Almennyttige Fond Dansk Europamission.

1.2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

2. Formål og virke

2.1 Fondens formål er:

2.1.1 At sprede evangeliet om Jesus Kristus i verden, særligt i områder og blandt folkeslag, der ikke er åbne for traditionel mission;

2.1.2 At støtte den kristne kirke i sådanne områder gennem nødhjælps- og udviklingsprojekter, der retter sig mod alle, uanset politisk eller religiøst tilhørsforhold;

2.1.3 At hjælpe forfulgte og nødlidende kristne i områder nævnt under punkt 2.1.1;

2.1.4 At formidle oplysninger om kristnes livsbetingelser i områder nævnt under punkt 2.1.1;

2.1.5 At formidle oplysninger om arbejdet efter punkt 2.1.1-2.1.4 med henblik på at styrke den kristne kirkes missionsengagement, også i Danmark.

2.2 Fonden kan udøve undervisning og anden virksomhed efter bestyrelsens bestemmelse, herunder gennem dattervirksomhed, forudsat at det sker med henblik på at fremme fondens almennyttige formål, jf. punkt 2.1.

3. Forhold til stifter

3.1 Fonden er stiftet af Dansk Europamission.

3.2. Der er ikke tillagt stifter eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.

4. Kapitalforhold

4.1 Grundkapitalen udgør kr. 300.000, som er indbetalt kontant.

4.2 Det er bestyrelsens ansvar, at fondens formue til enhver tid placeres på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast i overensstemmelse med fondslovgivningens regler.

4.3 Fondens eventuelle årlige overskud efter fradrag af henlæggelser samt rimelig konsolidering af fondens formue anvendes i overensstemmelse med formålet, jf. punkt 2.

5. Bestyrelsen

5.1 Fonden ledes af en bestyrelse, der består af 4-7 medlemmer.

5.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges af fondens bestyrelse for en periode af 4 år. Genvalg kan finde sted.

5.3 Fondens første bestyrelse udpeges af stifter ved stiftelsen.

5.4 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.

5.5 Bestyrelsens medlemmer modtager ikke vederlag for bestyrelsesarbejdet.

6. Bestyrelsesmøder

6.1 Bestyrelsen afholder møde så ofte, som det er nødvendigt for at varetage fondens forhold dog mindst 2 gange årligt.

6.2 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 8 dages skriftligt varsel eller om nødvendigt mundtligt med et kortere varsel. Dersom der indkaldes mundtligt eller med et kortere varsel end de 8 dage, skal samtlige bestyrelsesmedlemmer være indforstået med mødets afholdelse.

6.3 Et bestyrelsesmedlem eller revisor kan kræve, at der indkaldes til bestyrelsesmøde til afholdelse inden 14 dage.

6.4 Formanden leder bestyrelsens møder.

6.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede.

6.6 Bestyrelsen træffer beslutning med simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i denne forfald næstformandens, stemme afgørende.

6.7 Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol over sine forhandlinger. Beslutningsprotokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Såfremt et medlem af bestyrelsen ikke er enig i en beslutning truffet af bestyrelsen, har den pågældende ret til at få sin mening tilført beslutningsprotokollen.

6.8 Forslag kan forelægges via e-mail uden indkaldelse til møde og betragtes som vedtagne, når der foreligger énstemmighed. Sådanne beslutninger indføres i beslutningsprotokollen, hvoraf udskrift tilsendes medlemmer af bestyrelsen senest otte dage efter vedtagelsen.

7. Varetagelse af fondens arbejde

7.1 Bestyrelsen kan ansætte det nødvendige personale til at varetage fondens arbejde.

7.2 Ledende personale deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen bestemmer andet. Personale har ikke stemmeret på bestyrelsesmøder.

8. Tegning

8.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. Ved køb eller salg af fast ejendom samt pantsætning tegnes fonden af den samlede bestyrelse. Der kan meddeles prokura.

9. Regnskab og revision

9.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Fondens første kalenderår løber fra stiftelsen til 31. december 2018.

9.2 Fonden aflægger regnskab i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabsloven.

9.3 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges af bestyrelsen. Revisor vælges af bestyrelsen for et år ad gangen på årsregnskabsmødet. Genvalg kan finde sted.

10.Vedtægtsændringer og opløsning

10.1 Beslutning om vedtægtsændringer eller fondens opløsning kræver enstemmighed i bestyrelsen og fondsmyndighedens tilladelse.

10.2 Et eventuelt likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening mv. eller religiøst samfund mv., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

Netværk

Dansk Europamission er medlem af følgende paraplyorganisationer:

Dansk Missionsråd

ISOBRO

Middle East Concern MEC dokumenterer chikane, overgreb og forfølgelse af kristne i Mellemøsten.

Religious Liberty Partnership RLP har rødder i Lausannekommitteen for Verdensevangelisations samling i 2004. Formålet med partnerskabet er, at kristne organisationer, som hjælper forfulgte kristne, samarbejder på tværs, så arbejdet bliver mere effektivt og strategisk.

Desuden har Dansk Europamission en lang række lokale samarbejdspartnere, der implementerer projekter i Mellemøsten, Centralasien og Asien, som vi af sikkerhedshensyn ikke kan offentliggøre navnene på.