Resultater 2019

Hvilke resultater skabes der, når du investerer i Dansk Europamissions arbejde for forfulgte kristne og evangeliets udbredelse?

Cuba

Dansk Europamission vendte i 2019 undtagelsesvist blikket mod vest, i stedet for mod sydøst, og et bestyrelsesmedlem indførte tolv studiebibler til kirker i Cuba. Der er ikke tale om egentlig bibelsmugling til Cuba, da det igennem de seneste 25 år har været sikkert at indføre bibler i landet.

Fortalervirksomhed

 • Dansk Europamission arbejder løbende på at forebygge krænkelser af religions- og trosfriheden generelt og forfølgelse af kristne i særdeleshed. Derfor støtter vi jævnligt, at nogle af vore lokale samarbejdspartnere kan deltage i møder i FN og OSCE-regi.
 • Til disse møder deltager officielle personer fra lande, hvor der er flere eksempler på diskrimination og forfølgelse af kristne. Desuden kan vores projektpartnere tale de kristnes sag og netværke med embedsmænd fra deres egne lande, som forhåbentlig kan få større forståelse for de kristnes og andre minoriteters situation.
 • I 2019 støttede vi, at en lokal præst, der med vores støtte udfører et stort socialt arbejde, kunne rejse til OSCEs menneskerettighedskonference i Polen, hvor han holdt oplæg om situationen for kristne og andre minoriteters situation i et land i Centralasien.

Hemmelige projekter

Af sikkerhedshensyn kan vi ikke nævne i hvilke lande disse hemmelige projekter finder sted, eller i detaljeret grad beskrive arbejdets karakter.

Bibelsmugling

 • I 20 år havde Dansk Europamissions givere støttet oversættelsen af Bibelen til en sproggruppe i Centralasien, der aldrig tidligere havde haft hele Bibelen på deres modersmål. Men i 2019 oprandt endelig dagen, hvor bøgerne var trykt og den dyrebare last skulle indsmugles i et af verdens mest lukkede lande.
 • Dansk Europamission og bibeloversætterne samt den ansvarlige for selve transporten var i en intens dialog om, hvorledes Bibelen bedst kunne indføres i landet.
 • Tak Gud, så lykkedes operationen. Bibelsmugleren fortalte efterfølgende, at han mener, at Gud havde forberedt ham hele sit liv på denne opgave. Det var en glædelig dag. Da medarbejderne på Dansk Europamissions kontor senere modtog få eksemplarer til biblioteket, var der nogle der kyssede bøgerne af taknemmelighed og glæde.

Medicin til fattige troende 

 • I et af verdens mest lukkede lande fik 25 fattige kristne medicin. Modtagerne var handicappede, ældre og børn. Medicinen er dyr i landet, så vores projektpartner fandt billigere medicin i Rusland og Tyrkiet.
 • Femten personer fik hjælp til at få et lægecheck for bl.a. hjertesygdomme, kolesterol og hormonelle sygdomme.
 • Tre personer fik lægebehandling. En af personerne var blevet handicappet som følge af et hjerteanfald. Han er både ægtemand og kirkeleder. En anden modtager var en kvinde, der havde brug for tandlægebehandling, mens den tredje modtager var en kvinde, der havde et handicappet barn, der havde brug for medicin.

Hjælp til selvhjælp

 • I det samme land, som er omtalt under ovenstående punkt, fik en præst hjælp til at starte et firma, der kan afholde bryllupper, begravelser og andre højtider. I landet truer muslimske ledere konvertitkristne med, at de ikke kan få begravelser, som man traditionelt har i landet. Derfor købte vores projektpartner udstyr til en præst, så han kunne starte et firma, der arrangerer begravelser, herunder for troende. På den måde kan troende få en begravelse, hvor graven ikke skal vende mod moskeen, hvilket er praksis i landet, men de kristne ikke ønsker.

Poser med håb

width=

 • I 2019 blev der uddelt 1060 poser med håb – ud fra en kirke et sted i Centralasien. Kirken ligger i området med mange socialt udsatte familier, hvor børn bland andet er ramt af forældrenes alkoholmisbrug.
 • Derudover blev der uddelt 250 juleposer til fattige børn, som får mad fra suppekøkkenet hver lørdag.
 • Socialarbejdere i kommunen, hvor kirken ligger, kan se, at det gør mennesker godt at få mad fra kirken og høre budskabet om Guds kærlighed i Jesus Kristus. Myndighederne i det overvejende muslimske land kan se at ødelagte mennesker bliver forvandlet og diskret henviser myndighedspersoner udsatte til kirken.   

Selvhjælp til indsatte

 • 2019 blev året, hvor Dansk Europamission gik ind i et nyt hemmeligt projekt, nemlig hjælp til indsatte i forskellige fængsler i en by i et land i Centralasien.
  • Der afholdes kurser for fangerne, som dermed får redskaber til at mestre livet uden for fængslets mure.
  • De indsatte får sjælesorg, så de kan møde en person der lytter og få bearbejdet traumer, minder og problemer.
  • De kristne prædiker ikke for fangerne, men de indsatte får relation til kristne, der ud fra deres personlige vidnesbyrd kan fortælle hvor Jesus kan tilgive, genoprette og frelse.

Teologisk uddannelse

 • I 2019 gennemgik 51 personer læste teologi i et land i Centralasien med hjælp fra Dansk Europamissions forbedere og givere. Ud af disse læste 34 teologi på et lokalt tyrkisk sprog i det pågældende land i Centralasien. Det er første gang i verdenshistorien, at indfødte kristne, i dette land, kan tage en teologisk uddannelse på deres modersmål.
 • For en ung og på nogle måder umoden kirke er det afgørende at præsterne får teologisk undervisning, men også undervisning i sjælesorg, etik, ledelse, økonomi etc.

Irak

width=

 • 10.348 kristne og andre med minoritetsbaggrund fik i 2019 hjælp i Irak på grund af støtte fra Dansk Europamissions forbedere og givere.
 • Personer, som var blevet fordrevet af Islamisk Stat fik nødhjælp, herunder mad, vand, medicin, vinterhjælp og hygiejneartikler.
 • Islamisk Stat misbrugte yazidikvinder og kristne kvinder som sex-slaver. De fleste af kvinderne var udsat for traumatiske hændelser, og dette kombineret med konstant at leve i en angsttilstand, på grund af den manglende tryghed, resulterede i en kraftig stigning i psykiske problemer blandt dem. Konvertitkristne skabte med støtte fra Dansk Europamissions forbedere og givere et safespace, hvor kvinderne kunne få fællesskab med ligesindede, sjælesorg og jobtræning.
 • Nødhjælp og traumebehandling nedbryder fordomme mod kristne og skaber interesse for at vide mere om Bibelen.

Iran

 • Det var en stor glæde, at Dansk Europamissions givere i 2019 gav støtte til at 61.788 eksemplarer af Det Nye Testamente kunne blive trykt og distribueret i Iran eller nabolande . Aldrig før har der været så mange kristne i Iran, og derfor er der brug for flere Bibler end før.

Kirgisistan

 • I 2019 fortsatte støtten til Egehuset i Bisjkek, der er et transitionshus for seks piger, der tidligere levede på børnehjem. Når de fylder 16 år, kan de ikke længere bo på statslige børnehjem og nogle har ingen familie, de kan bo hos. Egehuset samler disse piger op og giver dem en tryg base, hvor de kan bo, få mad og ro til at tage en uddannelse. Der er husmødre, der er der for dem, og de får livsredskaber, så de kan begå sig i samfundet væk fra kulturen på børnehjemmet. På Egehuset kan de frivilligt deltage i bibelstudier.
 • I 2019 finansierede Dansk Europamissions givere i øvrigt, at Egehuset fik bedre vandforsyning.

Mauretanien

 • En konvertitkristen fik i 2020 støtte til sin teologiske uddannelse. I flere lande på jordens sydlige halvkugle vokser kirken hurtigt, men hvis ikke lederne ikke er forankret i Guds Ord, kan væksten blive skæv. Ikke alene kan der forekomme læremæssige skævheder, men der kan også opstå usund praksisser. Derfor er teologisk uddannelse vigtig for unge kirker.

Sri Lanka

 • I 2019 sørgede Dansk Europamissions givere for, at 4493 Bibler kunne uddeles til kristne i forskellige regioner i Sri Lanka. De kristne havde ikke selv råd til at kunne købe en Bibel. Meldingen vi fik var, at Biblerne bragte stor glæde.
 • 27 familier fik hjælp til selvhjælp. Disse familier er typisk præster, der planter menigheder i landsbyer i Sri Lanka, hvor der ingen kristne er. De mangler derfor indtægt, ligesom forfølgelse og modstand i lokalsamfundet er udfordrende. Selvhjælpen bestod af hjælp til at starte en lille virksomhed, eksempelvis et kyllingehold, kalvehold, hjælp til at starte en lille købmandsbutik eller andre virksomheder, alt efter præstens evner og de lokale behov.
  Disse familier er nu selvforsørgende og indkomsten har forbedret præstefamiliernes levestandard – og selvhjælpen har været en stor velsignelse i deres tjeneste.

Syrien

 • 10.049 kristne og andre med minoritetsbaggrund fik hjælp i 2019 i Irak på grund af støtte fra Dansk Europamissions forbedere og givere.
 • 10 år inde i borgerkrigen kæmper mange syrere for at overleve. Skolevæsnet fungerer langt fra optimalt, hvor 7.000 skoler enten er helt eller delvist ødelagt. Mange kristne forlader Syrien, ikke kun på grund af muslimsk ekstremisme, men også fordi kristne forældre ønsker at deres børn får en god uddannelse og gode fremtidsmuligheder. Derfor søger mange kristne forældre til Vesten. Men ved at sikre deres børn skolegang i Syrien kan nogle kristne forhåbentligt se en fremtid for dem selv og deres børn i landet. Der er brug for kristne i Syrien, dels i kirkerne og dels fordi de yder et positivt bidrag til samfundet.
 • Desuden fik nødlidende mad, vand, medicin, hygiejneartikler og vinterhjælp af lokale kristne nødhjælpshold.

Tyrkiet

Menighedsplantning

 • 2019 blev året, hvor Dansk Europamission tog et revolutionerende skridt. I det østlige Tyrkiet begyndte man med spæde skridt at støtte en menighedsplantning. Det lokale fællesskab ledes af en afghansk konvertitkristen, som tilbyder fællesskab og bøn til iranere og afghanere der flygter fra Taliban i Afghanistan og ayatollaherne i Iran.

Radio Shema

 • 2019 blev også året, hvor endnu et helt nyt skridt. Dansk Europamissions givere sikrede, at en ny kristen radiostation kunne åbnes i det sydøstlige Tyrkiet. Udsendelserne er ikke kun på tyrkisk, men også på arabisk, kurdisk og assyrisk. De fleste assyrere i Tyrkiet bor i den sydøstlige del af landet og er ortodokse kristne.
 • Radioprogrammerne sendes også ind over det nordlige Syrien. Nogle assyrerne er flygtet fra Islamisk Stat. De har haft det meget svært ligesom yazidierne, som ligeledes er flygtet fra Islamisk Stat og taler arabisk. 

Umut Kalesi

width=

 • Støtten til ungdomskanalen på bl.a. Youtube, Umut Kalesi, fortsatte i 2019. Vor projektpartner laver videoer er meget høj kvalitet, hvor nogle har flere hundrede tusinder visninger. Mange fordomme mod kristendommen kan nedbrydes gennem disse videoer.
 • Klik her og se en musikvideo…

Sat-7 Turk

 • Efter at have været generel partner med SAT7 i 18 år, ændrede Dansk Europamission samarbejdet, så støtten i 2019 blev øremærket SAT7 Turk. SAT7 Turks programmer sendes på Turk Sat, som er den satellit, hvis stationer bliver set af flest tyrkere.

Ukraine

 • Dansk Europamission har siden Sovjetunionens sammenbrud været aktiv i Ukraine, bl.a. gennem støtte til en kirke, der hjalp børn, der var syge som følge af Tjernobylulykken.
 • I 2019 sikrede Dansk Europamissions givere, at en kirke kunne uddele nødhjælp til udsatte.

Yemen

 • På grund af støtten fra Dansk Europamissions givere fik 4174 udsatte i Yemen nødhjælp.
 • Størstedelen af befolkningen lider af vandmangel, hungersnød, og uskyldige børn og voksne mister livet som følger af krigen.
 • Nødhjælpsprojektet ledes af yemenitiske konvertitkristne. Deres nødhjælpsarbejde demonstrerer på en konkret og mærkbar måde Guds kærlighed i Jesus og kan nedbryde skepsis mod kristne.