Videnscenter

Er kristne den mest forfulgte religiøse gruppe i verden?

Særligt for år tilbage kunne man støde på påstanden om, at kristne er den mest forfulgte religiøse gruppe i verden. Udfordringen er dog, at denne påstand ikke kan dokumenteres.

Af Samuel

Fængselscelle i Iran (Billede: Radio Free Europe)

Del artikel

En jævnligt citeret kilde til påstanden om, at kristne er den mest forfulgte religiøse gruppe i verden, er Thomas Schirrmachers artikel: Defending religious freedom of Christians benefits all. Den blev offentliggjort i tidsskriftet International Journal of Religious Freedom i 2008. I artiklens abstract står der: ‘At least 75% of all religious liberty violations worldwide are committed against Christians.’ I artiklen står der dog ikke, at ovenstående er baseret på en undersøgelse, statistik eller empiri, der kan underbygge påstanden.

Et lignende skøn formidles i en artikel fra 2009 fra Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) i Frankfurt, der skønnede, at 80 procent af de religiøst forfulgte i verden er kristne. Artiklen er blevet fjernet fra IGFMs hjemmeside, så det har ikke været muligt ved selvsyn at læse den.

Den ofte citerede påstand om, at omkring 80 % af de mennesker, der forfølges på grund af deres tro, er kristne, har derfor ikke det ringeste grundlag. Men denne tese har udviklet sit eget momentum. Den er blevet og bliver ofte citeret, med de bedste intentioner, selv af de sekulære medier.

Internationale Gesellschaft für Menschenrechte

Dansk Europamission har anmodet IGFM om at få artiklen tilsendt, men henvendelsen er ikke blevet besvaret. Derfor er skønnet i artiklen fundet i citater, eksempelvis i biskoppen af Truos interim report til den engelske udenrigsminister Jeremy Hunt i 2019: ’the inconvenient truth that the overwhelming majority (estimated at 80%) of persecuted religious believers are Christians’ (Bishop of Truro:2019a). Påstanden gentages i biskoppen af Truros endelige rapport, der udkom juli 2019 (Bishop of Truro:2019b).

En måned senere udgiver IFGM en artikel på tysk, hvor man tager afstand fra påstanden (Dahl:2020). IGFM skriver blandt andet: Die oft zitierte Behauptung, dass rund 80% der wegen ihres Glaubens verfolgten Menschen Christen seien hat daher nicht die geringste Grundlage. Diese These hat jedoch eine Eigendynamik entwickelt. Sie wurde und wird vielfach zitiert, in bester Absicht, auch von säkularen Medien. Die Herkunft dieser Zahlen ist unklar, Informationen darüber, wie diese 80% zustande kommen, existieren nicht. Die Zahl ist völlig ungesichert und vermutlich frei erfunden. (IGFM:2019).

Hvordan kan man undersøge, hvilken religiøs gruppe, der er mest forfulgt?

I min optik findes der en metode til at udregne, hvilken religiøs gruppe der er mest forfulgt. Man har brug for to tal, dels det samlede antal i en religiøs gruppe og dels antal hændelser et givent år, hvor denne gruppe blev forfulgt. I tælleren indsættes antal hændelser og man dividerer med det samlede antal i nævneren, hvorved procentsatsen findes.

Et fiktivt regnestykke kan se således ud: I 2030 bliver 50 kristne udsat for forfølgelse, og der er 2500 kristne i verden i 2030, svarende til at 2 % af verdens kristne blev forfulgt i 2030 (50/2500*100). I 2030 bliver 40 muslimer udsat for forfølgelse og i 2030 er der 1800 muslimer i verden, svarende til at 2,22 % af verdens muslimer blev forfulgt i 2030.

At sige, at eksempelvis kristne er den mest forfulgte religiøse gruppe i verden, blot fordi kristne udgør den største religiøse gruppe i verden, svarer til at sige, at flere jyder end fynboer er nærsynede, blot fordi der er flere jyder end fynboer.

Ud af det fiktive regnestykke kan man se, at i absolutte tal blev flere kristne forfulgt end muslimer, men i relative tal blev muslimer mest forfulgt. Og relative tal bør være mest relevante at anvende i denne sammenhæng. At sige, at eksempelvis kristne er den mest forfulgte religiøse gruppe i verden, blot fordi kristne udgør den største religiøse gruppe i verden, svarer til at sige, at flere jyder end fynboer er nærsynede, blot fordi der er flere jyder end fynboer. Det er tom information. Det er kun interessant at se på hvilken gruppe der er relativt mest forfulgt. Kun ved at se på relative tal, kan man sammenligne, i hvilken grad forskellige grupper bliver forfulgt, herunder hvilken religiøs gruppe der er mest forfulgt.

At have fundet en korrekt metode betyder dog ikke, at vi dermed kan opstille et regnestykke, der viser, hvilken religiøs gruppe, der er mest forfulgt. Inden for den kristne verden er der nemlig ikke enighed om, hvad definitionen er på at være en forfulgt kristen. Der findes en række definitioner der spænder vidt.

Eksempelvis definerer Johan Candelin alene forfølgelse som fysiske overgreb på kristne, mens Charles Tieszen siger, at blot der bliver gjort grin med kristne er det forfølgelse. Imellem disse yderpunkter har Tænketanken For Forfulgte Kristne en definition, som inkluderer fysiske overgreb og forskelsbehandling i lovgivning. Tænketanken definerer forfølgelse således: ”…forfølgelse af kristne er voldelige og retslige overgreb mod kristne, kristne grupper og menigheder, pga. deres kristne overbevisning og praksis…” (Lodberg:2020).

Læs om definitioner på forfølgelse af kristne: Hvad er kristenforfølgelse?

Tænketanken for Forfulgte Kristne udgav i 2022 rapporten Forfølgelsens omfang. Det er en fin rapport, der synliggør de metodiske udfordringer i studiet af kristenforfølgelse. Jørgensen skriver i rapporten, at mindst 80.000 kristne blev forfulgt i 2020.

Tallet udgøres af mindst 10.000 personer, der led martyrdøden, mens: ”Mindst 70.000 kristne oplevede chikane i form af bortførelser, voldtægter, tvangsægteskaber og diskrimination i form af frihedsberøvelse og manglende borgerrettigheder.”

Tænketanken fandt desuden, at det samlede antal kristne i 2020, i lande med social diskrimination, var 310 millioner. Dette tal er bl.a. baseret på skøn. I lande med diskrimination og forfølgelse kan det være vanskeligt at tælle antallet af kristne.

Hvis man regner på tænketankens tal, blev 0,02 % af det samlede antal kristne forfulgt i lande med social diskrimination i 2020 (80.000/310 mio.*100).

Ifølge World Religion Database ved Boston University identificerede 2,5 milliarder personer i verden sig i 2020 som kristne. Det svarer det til, at 0,003 % af verdens kristne blev forfulgt i 2020 (80.000/2,5 mia.*100).

Vælger man at arbejde med Tænketanken For Forfulgte Kristnes definition vil man således komme frem til, at en meget lille andel af verdens kristne er forfulgt.

Dog skriver Jørgensen: ”Hertil kommer et stort mørketal fra lande, hvor der savnes klar dokumentation.” På grund af sikkerhedshensyn er nogle kristne isolerede, og deres historier når derfor ikke nødvendigvis frem til vestlige nyhedsmedier og statistikker. Usikkerhed om tal og fakta er kendetegnende for studiet af kristenforfølgelse og derfor væsentlig at synliggøre.

Pews sammenligning af chikane mod religiøse grupper

Pew Research Centre har udgivet artikler, hvor man beskriver, hvor mange lande forskellige religiøse grupper kan opleve chikane (harassment) i. Pews definition af chikane er meget bred.

I 2020 udgav Pew en artikel, der siger, at det rapporteres, at religiøse grupper chikaneres i mere end 90 % af verdens lande. Den siger også, at kristne blev chikaneret i 145 lande i 2018, mens muslimer blev chikaneret i 139 lande. Kan man deraf udlede, at kristne er mere forfulgte end muslimer? Det gør Pew ikke selv i sin artikel. I stedet gøres der opmærksom på, at netop kristne og muslimer er verdens største religiøse grupper.

Bevæger man sig desuden ned i fodnoterne, står der, at lande, hvorfra der blot er rapporteret mindst ét eksempel på chikane, er medtaget. Dermed forholder artiklen sig ikke til omfanget af chikane i et land. Få eksempler på chikane i et demokratisk land vejer således lige så tungt i Pews statistik som mange eksempler på chikane i en diktaturstat.

Forsøger man at bruge Pews artikel som argument for, at kristne er den mest forfulgte gruppe i verden, står man derfor på et yderst usikkert grundlag.

Konklusion

Det kan undre, at påstanden om at kristne er den mest forfulgte gruppe i verden er blevet citeret så ofte. Der findes nemlig i øjeblikket ingen tal, hverken absolutte eller relative, der underbygger påstanden. 

Litteraturliste

Bishop of Truro (2019a). Bishop of Truro’s independent review for the foreign secretary of fco support for persecuted Christians. Interim report. https://christianpersecutionreview.org.uk/storage/2019/05/interim-report.pdf

Bishop of Truro (2019b). Bishop of Truro’s independent review for the foreign secretary of fco support for persecuted Christians. Final report and recommendations. https://christianpersecutionreview.org.uk/storage/2019/07/final-report-and-recommendations.pdf

Candelin, Johan (2000). The Message of the Cross And the cross of the Message i Evangelical Review of Theology, volume 24, number 1.

Dahl, Bent (2020). Tysk menneskerettighedsselskab: Det er umuligt at sige noget om, hvilken religiøs gruppe der er mest forfulgt. https://www.religionsfrihed.nu/2020/12/22/tysk-menneskerettighedsselskab-det-er-umuligt-at-sige-noget-om-hvilken-religioes-gruppe-der-er-mest-forfulgt/

IGFM (2020). Werden Christen stärker verfolgt als andere Religionen? https://www.igfm.de/werden-christen-staerker-verfolgt-als-andere-religionen/

Lodberg, Peter (2020). Hvornår er kristne forfulgt? i Tænketanken for forfulgte kristne: Danmarks ansvar for forfulgte kristne. Udgivet af Bibelselskabet.

Pew Research Centre (2020). Harassment of religious groups continues to be reported in more than 90 % of countries. November 10. 2020. www.pewresearch.org/religion/2020/11/10/harassment-of-religious-groups-continues-to-be-reported-in-more-than-90-of-countries/

Tieszen, Charles (2008). Towards redefining persecution i International Journal of Religious Freedom Vol 1:1. Charles Tieszen er affiliate professor ved Fuller Theological Seminary i Texas, USA.

Tænketanken for Forfulgte Kristne (2022). Hvor mange kristne udsættes for forfølgelse? i Forfølgelsens omfang. Udgivet af Bibelselskabet.