Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Vedtægter og bestyrelse

Dansk Europamissions bestyrelsen består af:

Niels Peder Nielsen, formand

Hans-Henrik Johansen, næstformand

Henry Kristensen

Michael Honoré

Christian Nissen

Vedtægter

Dansk Europamission er stiftet i 1964.

§  1.   Formål

Dansk Europamission er et fælleskirkeligt kristent missionsselskab, der har til formål:

a. at sprede evangeliet om Jesus Kristus i verden, særligt i områder og blandt folkeslag, der ikke er åbne for traditionel mission;

b. at støtte den kristne kirke i sådanne områder gennem nødhjælps- og udviklings-projekter, der retter sig mod alle, uanset politisk eller religiøst tilhørsforhold.

c. at hjælpe nødlidende kristne;

d. at formidle oplysninger om kristnes livsbetingelser i områder nævnt under §1.a.;

e. at formidle oplysninger til styrkelse af kirkens missionsengagement, også i Danmark.

 

§ 2.    Arbejdsprogram

Selskabet sigter ikke på at opbygge sin egen mission i de enkelte områder, men vil især fremme sit formål på følgen­de måder:

A.  Ved litteraturmission:

  1. spredning af bibler, Nye Testamenter og bibeldele, især til unåede folkeslag, jf. §1.a.;
  2. spredning af anden kristen litteratur, især til fremme af discipelskab og ledertræning i områder med sådanne folkeslag
  3. oversættelse og trykning af det under 1 og 2 nævnte;
  4. distribution af missionsrelevant litteratur;

B. Ved elektroniske og æterbårne medier, herunder internettet.

C. Ved underhold af vidner:

  1. lokale vidner i arbejdsområderne;
  2. i særlige tilfælde underhold af missionærer;
  3. støtte til undervisning og træning af kristne ledere i arbejdsområderne;
  4. missionsrejser.

D. Ved nyhedsformidling, især om religionsfrihed.

E. Ved enhver anden sag, der fremmer selskabets formål.

 

§  3.   Bestyrelse

A. Bestyrelsen består af mindst fire personer og supplerer sig selv med det nødven­dige antal medlemmer. Nye medlemmer skal godkendes af repræsentantskabet. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, som vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Formanden er på valg i lige år og næst­formanden i ulige år. Referat af bestyrelsens møder og trufne beslutninger ind­føres i en forhandlingsprotokol. Udskrift af forhandlingsprotokollen er gyldig dokumentation, når dens rigtighed er bekræftet ved to bestyrelsesmedlemmers underskrift.

B. Formanden lader indkalde til bestyrelsesmøde med mindst otte dages skriftligt varsel, eller om nødvendigt mundtligt og med kortere varsel. Dersom der ind­kaldes mundtligt eller med kortere varsel end otte dage, skal samtlige bestyrel­sesmedlemmer være indforståede med mødets afholdelse. Der indkaldes til møde så ofte, formanden eller to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Beslutninger træf­fes ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslaggivende.

C. I øvrigt står bestyrelsens medlemmer i forbindelse med hinanden så ofte, ar­bej­det kræver det. Forslag kan forelægges uden indkaldelse til møde og betragtes som vedtagne, såfremt der foreligger énstemmighed. Sådanne beslutninger ind­føres i forhandlingsprotokollen, hvoraf udskrift tilsendes medlemmer af be­styrelsen og repræsentantskabet senest otte dage efter vedtagelsen.

D. Formanden leder bestyrelsens møder og handler på selskabets vegne. Ved køb og salg af fast ejendom samt pantsætning kræves samtlige bestyrelsesmedlem­mers underskrift.

E. Bestyrelsens medlemmer oppebærer intet honorar for bestyrelses­arbejdet.

 

§  4.   Sekretariatet

A. Den daglige ledelse varetages af selskabets generalsekretær. Generalsekretæren sørger for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres. Bestyrelsen fastsætter en stillingsbeskrivelse for generalsekretæren.

B. Generalsekretæren deltager sædvanligvis i bestyrelsesmøderne, dog uden stem­meret.

C. Bestyrelsen ansætter og afskediger generalsekretæren. Generalsekretæren ansætter og afskediger sel­skabets øvrige per­sonale.

 

§  5.   Repræsentantskab

A. Selskabet arbejder fælleskirkeligt i ind- og udland og uafhængigt af de forskel­lige kirkesamfund. Et repræsentantskab på mindst ti medlemmer varetager kon­takten til de forskellige kirkelige kredse.

B. Repræsentantskabet supplerer sig selv med det nødvendige antal medlemmer. Nye medlemmer godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan deltage i repræsen­tantskabets møder, dog uden stemmeret.

C. Repræsentantskabet konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær. Formanden og næstformanden vælges normalt for to år ad gangen med forskudte valgår, således at formanden vælges i lige år og næstformanden i ulige år. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Referat af repræsentant-skabets møder og trufne beslutninger indføres i repræ­sentantskabs­protokollen, hvoraf udskrift tilstilles bestyrelsen.

D. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt. Indkaldelse­ sker skriftligt med mindst fire ugers varsel. Her aflægges bestyrelsens beretning, og det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

E. Nye bestyrelsesmedlemmer godkendes af repræsentantskabet. Det samme gælder ændringer i selskabets vedtægter.

F. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes efter bestyrelsens bestem­melse og skal indkaldes af denne, når en tredjedel af repræsentantskabet skrift­ligt udtrykker ønske herom. Indkaldelse sker skriftligt med to ugers varsel.

G. Beslutninger, som ikke kan opsættes til ordinært repræsentant­skabsmøde, kan træffes uden indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde ved skriftlig – ikke hemmelig – afstemning efter forudgående tilskrivelse af repræsentantska­bet. Svaret skal være bestyrelsens formand i hænde senest seks hverdage efter, at bestyrelsens brev er kommet frem til medlemmet af repræsentantskabet.

 

§  6.   Regnskab og revision

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. En af repræsentantskabet valgt revisor underskriver årsregnskabet, der herudover er undergivet statsautoriseret revisor. Årsregnskabet skal god­kendes af repræsentantskabet.

 

§  7.   Selskabets ophør

Eventuel beslutning om selskabets nedlæggelse træffes af be­styrelsen med to tredjedeles flertal, hvorefter denne beslutning skal godkendes af repræsentant­skabet. Eventuelle midler overføres til dansk eller udenlandsk arbejde af lignen­de art.

 

§  8.   Vedtægtsændringer

Selskabets vedtægter kan ændres, såfremt bestyrelsen med to tredjedeles flertal beslutter dette, og repræsentantskabet god­kender ændringerne.

 

Vedtaget af bestyrelsen og godkendt af repræsentantskabet den 8. april 2000